Czy warto podejmować ryzyko inwestycyjne?

Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. Chociaż większość ludzi myśli o ryzyku tylko w kategoriach straty, ryzyko jest szansą, że inwestycja może zmniejszyć lub zwiększyć swoją wartość w stosunku do tego, co jest oczekiwane. Mówiąc prościej, ryzyko jest miarą tego, jak bardzo rzeczywisty zysk z inwestycji różni się od oczekiwanego. Bardziej ryzykowne inwestycje mogą przynieść wyższe zyski, podczas gdy mniej ryzykowne inwestycje mają zazwyczaj niższe zyski.

Tolerancja na ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne to nie tylko matematyczna kalkulacja. Każdy inwestor ma swój własny poziom ryzyka, który jest skłonny podjąć. Jest to tak zwana tolerancja ryzyka. Tolerancja na ryzyko może zależeć od wieku, sytuacji rodzinnej lub finansowej, emocji i celów finansowych. Profesjonalista inwestycyjny będzie z Tobą współpracował, aby ocenić, jak duże ryzyko jesteś skłonny i zdolny podjąć i opracuje profil ryzyka. Wykorzysta te informacje, aby określić, jaki zestaw inwestycji najlepiej nadaje się do Twojego portfela inwestycyjnego. Należy regularnie dokonywać ponownej oceny swojej tolerancji na ryzyko wraz z zarejestrowanym – zwłaszcza w przypadku zmiany sytuacji osobistej lub finansowej.

Niezależnie od tego, czy inwestujesz z myślą o jakimś celu, czy po prostu oszczędzasz na emeryturę, ważne jest, abyś rozumiał ryzyko. W szczególności, należy zrozumieć własne nastawienie do ryzyka. Niektórzy ludzie są zadowoleni z życia z wkalkulowanym ryzykiem, jeśli oznacza to szansę na wyższe zyski w długim terminie; inni nie chcą tracić pieniędzy w żadnych okolicznościach. Jednak niechęć do ryzyka może prowadzić do utraty pieniędzy. Tutaj wyjaśniamy różne rodzaje ryzyka, czy powinieneś się nim przejmować i co możesz zrobić.

Czy warto podejmować ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne – najbardziej popularne typy

Oto 9 rodzajów ryzyka inwestycyjnego, na które możesz być narażony jako inwestor:

 1. Ryzyko rynkowe – ryzyko, że wartość Twoich inwestycji może spaść ze względu na rozwój sytuacji gospodarczej lub wydarzenia, które mają wpływ na cały rynek. Istnieją cztery rodzaje ryzyka rynkowego:
  1. Ryzyko związane z akcjami – ryzyko wahań cen akcji w ujęciu ogólnym
  2. Ryzyko stopy procentowej – ryzyko, że stopy procentowe będą się wahać i wpływać na wartość inwestycji dłużnych (takich jak obligacje)
  3. Ryzyko walutowe – ryzyko, że kursy wymiany walut będą się zmieniać i wpływać na wartość inwestycji w obcej walucie.
  4. Ryzyko towarowe – ryzyko, że ceny towarów (ropa naftowa, kukurydza, itp.) będą się zmieniać i wpływać na wartość inwestycji.
 2. Ryzyko płynności – płynność odnosi się do łatwości zakupu lub sprzedaży inwestycji. Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości sprzedaży inwestycji po określonej cenie, kiedy chcemy to zrobić. Na przykład, niektóre inwestycje mogą wymagać trzymania ich przez określony czas, zanim będzie można je sprzedać.
 3. Ryzyko koncentracji – ryzyko straty, gdy wszystkie Twoje środki inwestycyjne są skoncentrowane w jednym rodzaju inwestycji. Dywersyfikacja może zminimalizować to ryzyko poprzez posiadanie różnych rodzajów inwestycji w różnych branżach i lokalizacjach.
 4. Ryzyko kredytowe – określane również jako ryzyko niewykonania zobowiązania, dotyczy inwestycji w papiery dłużne, takie jak obligacje. Jest to ryzyko, że rząd lub firma, która wyemitowała obligację, nie będzie w stanie zapłacić odsetek lub spłacić kapitału w terminie wykupu. Rating kredytowy obligacji może pomóc w ocenie ryzyka kredytowego. Rating kredytowy na poziomie AAA oznacza najniższe ryzyko kredytowe.
 5. Ryzyko reinwestycji – ryzyko straty w przypadku reinwestowania zysków z inwestycji przy niższej stopie procentowej.
 6. Ryzyko inflacji – ryzyko utraty siły nabywczej, jeśli inwestycja nie nadąża za inflacją.
 7. Ryzyko horyzontu – ryzyko, że czas trwania inwestycji (lub horyzont) może ulec zmianie z powodu nieoczekiwanego wydarzenia życiowego. Na przykład, utrata pracy może spowodować, że będziesz musiał sprzedać swoje inwestycje wcześniej niż zakładałeś.
 8. Ryzyko długowieczności – ryzyko przeżycia swoich oszczędności lub inwestycji.
 9. Ryzyko inwestycji zagranicznych – ryzyko straty w przypadku inwestowania w krajach zagranicznych. Może to obejmować inwestowanie w akcje spółek zagranicznych lub po prostu dokonywanie jakichkolwiek inwestycji z podmiotem, który nie ma siedziby w Kanadzie. Może wystąpić ryzyko walutowe, polityczne lub ryzyko stopy procentowej, które może nie mieć wpływu na podobne inwestycje w Kanadzie.

Co można zrobić z ryzykiem inwestycyjnym?

Przestrzeganie kilku prostych zasad może pomóc w radzeniu sobie z ryzykiem inwestycyjnym.

 • Im większy zysk chcesz osiągnąć, tym większe ryzyko musisz zazwyczaj zaakceptować.
 • Im większe ryzyko związane z inwestycjami, tym większa szansa na utratę części lub całości początkowej inwestycji (kapitału).
 • Jeśli oszczędzasz w krótkim okresie czasu, mądrze jest nie podejmować dużego ryzyka kapitałowego. Zatem to, w jakim celu inwestujesz i kiedy będziesz potrzebował dostępu do swoich pieniędzy, będzie miało duży wpływ na to, jakie rodzaje inwestycji są dla Ciebie odpowiednie.
 • Jeśli inwestujesz długoterminowo, możesz pozwolić sobie na podjęcie większego ryzyka, ponieważ Twoje pieniądze mają więcej czasu na odzyskanie płynności po spadkach na rynkach.
 • Inwestowanie w aktywa oparte na akcjach historycznie okazało się najlepszym sposobem na zapewnienie wzrostu przewyższającego inflację. Wiąże się z tym pewne ryzyko, ale przy inwestowaniu długoterminowym jest więcej czasu na odzyskanie strat po spadku na giełdzie.
Posted: 25.08.2021 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: