Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy
Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy
Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy

Regulamin

Niniejszy Regulamin (dalej „Umowa”) określa warunki, w których Regulamin (dalej „Firma” lub „My”), międzynarodowa firma zarejestrowana w legal, świadczy usługi na stronie internetowej dowmarkets.com (dalej „Serwis” lub „Usługa”, „Witryna”).
Warunki zaczynają obowiązywać w momencie zawarcia Umowy między Tobą a Firmą. Odwiedzając Witrynę, uzyskując dostęp do Usługi, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz te warunki. Terminy „Użytkownik”, „Klient”, „Ty” i „Twój” w znaczeniu, w jakim są używane w tym dokumencie, dotyczą Ciebie lub dowolnej osoby, którą reprezentujesz, Twoich przedstawicieli lub przedstawicieli tej osoby, twoich następców i partnerów, a także Twoich urządzeń lub urządzeń Twoich partnerów.
Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, zalecamy natychmiast zaprzestać korzystać z usług Firmy i poinformować nas o swojej decyzji.

Legalność użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni rozumie, że uzyskanie dostępu do Usługi firmy nie oznacza automatycznie, że Użytkownik może z niej korzystać.

Aby skorzystać z usługi, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli prawo kraju, w którym mieszkasz, zakłada, że wiek pełnoletności następuje powyżej 18 roku życia, możesz zacząć korzystać z Usługi dopiero po osiągnięciu pełnoletności zgodnie z obowiązującym prawem. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że osiągnąłeś wiek pełnoletności zgodnie z powyższymi zasadami. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających Twój wiek. Twoje konto może zostać zawieszone do czasu otrzymania odpowiedniego potwierdzenia Twojego wieku, w przypadku, jeżeli Firma będzie wymagać takiego potwierdzenia.

Korzystanie z Serwisu nie może również odbywać się w krajach, w których świadczenie tego rodzaju usług finansowych jest niedozwolone
Zabrania się korzystania z Usługi obywatelom Stanów Zjednoczonych. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że jesteś obywatelem lub mieszkasz w kraju, w którym korzystanie z Usługi nie jest zabronione, potwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie jesteś rezydentem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz rozdział „Ostrzeżenie o ryzyku”

Świadczenie usług. Zakończenie korzystania z usługi

Firma udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego na rzecz osób trzecich oraz ograniczonego zezwolenia dostępu do korzystania z Usługi (bez publicznego demonstrowania użytkowania), w tym wszystkich dostępnych materiałów Serwisu (dalej „Materiały”) na komputerze w ramach niniejszej Umowy (dalej „Udzielenie”).
Zezwolenie do korzystania z Usługi ze strony Firmy może zostać zakończone (częściowo lub w całości) według uznania Firmy, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Po zakończeniu przyznania prawa korzystania z Usługi Firma ma prawo:

1. Usunąć lub dezaktywować Twoje konto,

2. Zablokować Twój adres e-mail i / lub adres IP lub w inny sposób zakończyć korzystanie z Usługi przez Ciebie,

3. Podjąć inne działania, mające na celu uniemożliwienie korzystania przez Ciebie z Usługi.


Po wygaśnięciu prawa do korzystania z Usługi wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają ważne.

Prawo do korzystania z Usługi automatycznie przestaje być udzielane w następujących powodów:

1. W przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy przez Klienta;

2. W przypadku utraty mocy Twoich oświadczeń i gwarancji w ramach niniejszej Umowy

3. W przypadku uznania Twojego bankructwa i wyznaczenie przedstawiciela nieruchomości lub zarządzającego wszystkimi lub większością Twoich nieruchomości i aktywów;

4. W przypadku śmierci lub niepełnosprawności Użytkownika;

5. W przypadku likwidacji Twojej firmy (jeśli reprezentowałeś interesy osoby prawnej)

6. W przypadku odmowy udzielenia lub potwierdzenia informacji wymaganych przez Firmę zgodnie z niniejszą Umową.

Konta. Serwis. Transakcje.

Aby korzystać z Serwisu Firmy, należy otworzyć konto (dalej „Konto”). Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji konta są kompletne i dokładne. Zobowiązujesz się do aktualizacji tych informacji w odpowiednim czasie, jeśli ulegną one zmianie lub na żądanie Firmy. Otwierając konto w imieniu firmy lub innej osoby, według niniejszej Umowy potwierdzasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia i możliwość uczestniczyć w niniejszej Umowie, a zobowiązania, które podejmujesz, są wiążącymi obowiązkami dla firmy lub osoby, którą reprezentujesz.

Nie masz prawa do korzystania z konta innej osoby fizycznej lub prawnej bez odpowiedniego zezwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, ograniczenie dostępu do niego ze strony osób trzecich i za wszystkie działania podjęte na koncie. Musisz natychmiast powiadomić nas w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku nieuprawnionego użycia konta przez osoby trzecie.

Użytkownik chroni firmę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykorzystaniem konta przez osoby trzecie. Możesz otworzyć tylko jedno konto i nie możesz zezwalać na korzystanie ze swojego konta osobom fizycznym lub prawnym. Aby otworzyć dodatkowe konta handlowe, musisz skontaktować się z menedżerem konta. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji na Twoim koncie, jeśli są podstawy uważać, że jest ono wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem i/lub jeśli zostaną otwarte kilka kont bez uprzedniego uzgodnienia z menedżerem konta. Udzielasz Firmie prawa bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich w dowolnym momencie żądać informacji, które Firma uzna za niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości i podanych przez Ciebie informacji.

Żądania takie mogą obejmować prośbę o podanie dodatkowych danych osobowych, które pozwolą Firmie potwierdzić Twoją tożsamość. Może być konieczne potwierdzenie, że jesteś właścicielem określonego adresu e-mail lub instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych za pomocą baz danych stron trzecich lub z innych źródeł, wymagać dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość.

Oferujemy Konta Islamskie na rynku Forex, znane również jako konta walutowe bez opłaty SWAP, w których nie ma żadnych opłat ani odsetek za przeniesienie pozycji na kolejny dzień. Takie konta odpowiadają islamskim zasadom religijnym. Zgodnie z postanowieniami Islamu, każda transakcja biznesowa, w której jedna strona musi zapłacić lub otrzymać pewien procent od drugiej strony, jest zabroniona. Konta bez opłaty SWAP mogą być używane wyłącznie przez muzułmanów w odniesieniu do wierzeń religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odpowiedniego uzasadnienia i / lub potwierdzenia potrzeby korzystania z takiego konta.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku według naszego uznania bez wyjaśnienia i uzasadnienia. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z konta bez opłaty SWAP w celu osiągnięcia zysku jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania statusu “bez opłaty SWAP” przypisanego do dowolnego konta inwestycyjnego, w dowolnym momencie według naszego uznania, bez konieczności podawania wyjaśnień i uzasadnień. W razie dowolnych naruszeń, oszustwa, arbitrażu odsetkowego, „cashbacku” lub innych form nieuczciwej lub oszukańczej działalności w odniesieniu do kont bez opłaty SWAP, zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do podjęcia następujących działań:
• natychmiast wycofać status „bez opłaty SWAP” z dowolnego konta inwestycyjnego Klienta;
• skorygować i przywrócić wszelkie opłaty SWAP oraz wszelkie wydatki odsetkowe i / lub wydatki związane z kontem „bez opłaty SWAP” takiego Klienta za okres, w którym te opłaty nie były naliczane
• natychmiast zamknąć wszystkie konta inwestycyjne Klienta, anulować wszystkie transakcje przeprowadzane przez Klienta na tych kontach i wszelkie zyski otrzymane przy użyciu tej usługi.

Możemy zmienić, zmodyfikować i wprowadzić zmiany do polityki dotyczącej kont „bez opłaty SWAP” według własnego uznania bez konieczności podawania wyjaśnień lub uzasadnień. Usługa Firmy umożliwia m.in. dokonywanie transakcji określonymi aktywami, w tym: walutami, kontraktami różnicowymi i innymi papierami wartościowymi. Przyjmujesz do wiadomości i w pełni zdajesz sobie sprawę, że korzystając z naszego Serwisu, uczestniczysz w działalności, bezczynności, kupowaniu, sprzedaży, handlu lub innych operacjach (łącznie „transakcje”) na rynku jako osoba działająca w swoim imieniu, a My nie pełnimy funkcji Twojego agenta w wykonywaniu jakichkolwiek operacji finansowych lub inwestycyjnych. Zdajesz sobie sprawę, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zobowiązań dotyczących Twoich transakcji na rynku, które zostają przeprowadzone za pośrednictwem Serwisu. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur dotyczących bezpieczeństwa i weryfikacji Twojej tożsamości Firma otwiera dostęp do Serwisu, jeśli nie ustalono inaczej. Godziny handlu w naszym Serwisie są podawane w według Greenwich Mean Time („GMT”) w formacie 24 godzin. Serwis Firmy jest dostępny od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (zimą) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (latem) co tydzień, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy rynki finansowe nie działają, oraz w przypadkach, gdy rynki są zamknięte z powodu braku płynności instrumentów finansowych. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia każdego instrumentu finansowego. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin pracy według naszego uznania. W takim przypadku na Stronie internetowej Firmy pojawią się odpowiednie zmiany w celu przekazania Tobie tych informacji. Klienci mają możliwość wykonywania operacji inwestycyjnych przez telefon w godzinach handlu. Zdajesz sobie sprawę, że Firma może zamykać transakcje na kontraktach różnic cen po ostatniej dostępnej cenie na rynku w dniu, w którym kontrakt wygasa. Czas zamknięcia jest podany na Stronie internetowej Firmy.

Firma oferuje Klientom różne rodzaje spreadów, w zależności od rodzaju kont.
• Firma oferuje stały spread na platformie internetowej. Stały spread nie zmienia się w zależności od czasu ani w zależności od warunków rynkowych
• Firma oferuje płynny spread na platformie transakcyjnej MT4. Płynny spread na rynkach walutowych i CFD oznacza stale zmieniającą się wartość pomiędzy wartością Ask i Bid, w zależności od zmienności rynku i dostępnej płynności.
Akceptujesz fakt, że minimalny okres transakcji na platformie internetowej wynosi trzy (3) minuty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji w przypadkach, gdy okres pomiędzy otwarciem transakcji a jej zamknięciem jest krótszy niż trzy (3) minuty. Nie istnieje minimalnego okresu dla otwartej pozycji za pośrednictwem MT4. Maksymalny okres przechowywania otwartej pozycji na platformie internetowej wynosi dwadzieścia jeden (21) dni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia transakcji z pozycjami, które pozostają otwarte przez ponad 21 dni. Jeśli pozycja zostaje otwarta w ramach umowy z określoną datą ważności, pozycja zostanie zamknięta po upływie 21 dnia lub w dniu określonym w umowie jako data wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Poziom „stop-out” to poziom, przy którym otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte, aby zapobiec dalszym stratom i pojawieniu się ujemnego salda na koncie. Przy korzystaniu z MT4 poziom „stop-out” obliczany jest w następujący sposób: fundusze / zaliczka otwartych transakcji x 100%. Poziom „stop-out”, który jest używany domyślnie w MT4, wynosi 50% dla kont Minimum i Standard oraz 80% dla kont Gold i Platinum. Na platformie internetowej poziom „stop-out” obliczany jest w następujący sposób: dostępne środki na koncie, biorąc pod uwagę otwarte (zmienne) pozycje stratne i / lub zyskowne / wynik finansowy konta inwestycyjnego bez uwzględnienia otwartych pozycji x 100%. Na platformie internetowej poziom „stop-out” wynosi domyślnie 0%. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany poziomu „stop-out” według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych.


Krytyczna minimalna i maksymalna wartość lotów zależy od rodzaju konta wskazanego na Stronie internetowej Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany krytycznej maksymalnej i minimalnej wartości lotów według własnego uznania. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG MOŻESZ STRACIĆ SWOJE ŚRODKI (W TYM Z POWODU ZAWIERANIA TRANSAKCJI) ORAZ ŻE JESTEŚ CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA TAKIE STRATY. Korzystanie z Serwisu Firmy jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym dokumentami, o których mowa w treści Umowy) oraz ograniczeniami technicznymi dotyczącymi Usługi Firmy.


Firma przeprowadza transakcje i świadczy usługi „tylko wykonanie”. Przeprowadzamy transakcje, nawet jeśli te transakcje nie są dla Ciebie zyskowne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest w pełni odpowiedzialny za swoje transakcje. Zdajesz sobie sprawę i akceptujesz fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek monitorowanie Twoich transakcji. Jeśli w jakimś momencie zadecydujemy według własnego uznania, aby monitorować Twoje transakcje z jakiegokolwiek powodu, tym działaniem nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za Twoje transakcje i nie mamy obowiązku doradzania Ci w sprawie Twoich transakcji. Nie ograniczając powyższego, nie mamy żadnych zobowiązań w zakresie wpłacania depozytów lub zamykania jakichkolwiek otwartych pozycji.


Klienci mają możliwość wykonywania operacji inwestycyjnych przez telefon w godzinach handlu. W celu prowadzenia operacji inwestycyjnych telefonicznie pracownicy Firmy mogą zapewnić Klientom pomoc techniczną w zakresie otwierania / zamykania / zmiany parametrów (take-profit, stop-loss) transakcji w imieniu Klientów przez telefon. Jeśli Klienci nie zgadzają się na korzystanie z tej usługi Firmy, mogą powiadomić nas o tym lub nie korzystać z tej usługi. Aby otworzyć / zamknąć / zmienić transakcję lub ustawić zlecenie, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (ze swoim menedżerem). Klient ma również prawo zwrócić się do Firmy z prośbą o regularną pomoc techniczną przy otwieraniu / zamykaniu / zmienianiu transakcji poprzez telefon. W takim przypadku menedżer Firmy przeprowadza regularną komunikację telefoniczną z Klientem, aby pomóc Klientowi w przeprowadzeniu operacji inwestycyjnych.

Podczas otwierania transakcji za pomocą telefonu musisz:

 • Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.
 • W razie potrzeby odpowiedzieć na pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta).
 • Potwierdzić warunki transakcji (rodzaj opcji, wielkość pozycji, kierunek, czas wygaśnięcia), take-profit, stop loss (w razie potrzeby). Menedżer informuje Klienta o aktualnym kursie aktywów i uzyskuje zgodę Klienta na otwarcie transakcji po określonym kursie.

Podczas zamykania transakcji telefonicznie Klient potrzebuje:

 • Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.
 • W razie potrzeby odpowiedzieć na pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta).
 • Dokładnie wskazać transakcję, którą Klient chce zamknąć.

W przypadku zmiany transakcji telefonicznie Klient potrzebuje:

 • Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.
 • W razie potrzeby odpowiedzieć na pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta).
 • Należy dokładnie określić transakcję, której parametry należy zmienić, a także dokładnie określić zmiany, które muszą zostać wprowadzone.

Przed zawarciem transakcji telefonicznie sprawdza się obecność salda depozytu zabezpieczającego niezbędnego do otwarcia transakcji. W celu ulepszania jakości obsługi rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a Pracownikami Firmy mogą być nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nagrania rozmów i wyniki ich transkrypcji mogą być wykorzystane jako dowód w przypadku sporów.


Klient zgadza się, że w przypadku zdalnego sposobu otwierania / zamykania / zmiany transakcji od momentu otrzymania polecenia / zgody Klienta na otwarcie / zamknięcie / zmianę transakcji, kurs aktywów może ulec zmianie. Klient akceptuje te warunki i zgadza się nie zgłaszać roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku stosowania zdalnej metody otwierania / zamykania / zmiany transakcji.


Potwierdzeniem wykonania żądań Klienta podczas otwierania / zamykania / zmiany transakcji dla Firmy będzie zgoda Klienta na otwieranie / zamykanie / zmianę transakcji, wyrażona poprzez akceptację warunków niniejszej Umowy, a także nagranie rozmowy telefonicznej z Klientem.
Stosowanie tej metody przeprowadzenia transakcji inwestycyjnych w niniejszym rozdziale nie uwzględnia zawarcia między Firmą a Klientem jakiejkolwiek innej umowy, w tym umowy dostępu do konta Klienta. Wszelkie operacje inwestycyjne wykonywane za pośrednictwem pomocy technicznej Firmy są wykonywane w imieniu Klienta i według uznania Klienta. Firma, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tych transakcji. Wzrost ceny, zysku lub straty związanej z transakcjami w momencie otwierania i zamykania transakcji opiera się na naszym przybliżonym szacunku istniejących cen rynkowych oraz oczekiwanego poziomu stóp procentowych, zmienności prognoz i innych warunkach rynkowych w momencie zawierania transakcji.

Wskaźniki te oparte są na złożonych obliczeniach arytmetycznych i są określane przez nas wyłącznie według naszego uznania. Obliczenia te uwzględniają spread na naszą korzyść, co oznacza, że stosowane wskaźniki mogą znacznie różnić się od cen na rynku pierwotnym, na którym dokonywane są takie transakcje. Firma nie zapewnia fizycznego dostarczania waluty (lub innych papierów wartościowych) do zawierania transakcji. Wszelkie zyski lub straty, które otrzymujesz w wyniku dokonanych transakcji, są przechowywane na koncie lub mogą zostać wypłacone z konta po zakończeniu transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w przypadku zakończenia transakcji po cenach, które nie odzwierciedlają faktycznego stanu rynku z jakiejkolwiek przyczyny (w tym z powodu błędu oprogramowania, nagłej usterki lub z jakiegokolwiek innego powodu, który może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia ceny), Firma zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji.

Ograniczenia w korzystaniu z usług i w transakcjach

Klient, jego transakcje i korzystanie z usług Firmy przez Klienta musi bezwzględnie spełniać następujące warunki, wymagania i ograniczenia:


Nie masz prawa kłamać, popełniać oszustwa ani w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd Firmy.


Nie możesz korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony i nie sugeruje korzystanie z tych usług przez Ciebie.
Nie masz prawa wyłączać, omijać lub w inny sposób interweniować w elementy związane z bezpieczeństwem Serwisu Firmy lub podejmować działań, które zakłócają pracę Serwisu.


Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać usług Firmy do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
Użytkownik nie ma prawa wpłacać depozyt lub w inny sposób przekazywać środki do Serwisu i / lub konta, które zostały otrzymane w wyniku nielegalnych działań.


Użytkownik nie ma prawa używać złośliwego oprogramowania, kodu komputerowego, pliku lub programu zaprojektowanego do zawieszania, niszczenia, ograniczania lub monitorowania oprogramowania komputerowego, sprzętu i systemów telekomunikacyjnych w związku z korzystaniem z Serwisu.
Użytkownik nie ma prawa korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który pociąga za sobą pociągnięcie Firmy do odpowiedzialności karnej lub cywilnej w dowolnym kraju.

Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie dla naszej infrastruktury technologicznej i tym samym stawiać nadmierne wymagania.


Użytkownik nie ma prawa do odsprzedaży lub zapewnienia dostępu do usług Firmy osobom trzecim, kopiowania materiałów dostępnych w Serwisie w celu ich odsprzedaży lub do innych celów, z wyjątkiem osobistego korzystania.


Nie możesz korzystać z Serwisu w celach, które mogą wiązać się ze zniewagą, zastraszaniem, naruszaniem prywatności, nękaniem, zniesławienie, groźbami lub innymi czynami, które są nielegalne, przestępcze, nieetyczne, podżegają do nienawiści i obrażają godność.
Użytkownik nie ma prawa podawać nieprawdziwych informacji i / lub niepoprawnych danych w zakresie korzystania z Serwisu. Zobowiązujesz się aktualizować we właściwym czasie wszelkie informacje dostarczone przez Ciebie Firmie.


Użytkownik nie ma prawa powodować działań uciążliwych i grozić Firmie bądź jej pracownikom.


Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że możemy używać zarówno narzędzi ręcznych, jak i automatycznych, aby sprawdzić, czy spełniasz wymagania określone w „Ograniczeniach w korzystaniu”. Decyzja w sprawie uznawania, czy spełniasz wymagania polityki „Ograniczeń w korzystaniu z usług” należy wyłącznie do nas.


Jeżeli dowiemy się o możliwych naruszeniach „Ograniczeń w korzystaniu z usług” lub innych naruszeniach niniejszej Umowy, Firma ma prawo rozpocząć dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia, które może obejmować zbieranie informacji o Tobie, o ludziach, którzy mają roszczenia przeciwko Tobie oraz innych materiałów i informacji, które Firma uważa za niezbędne do uzyskania kompletnych informacji. Zgadzasz się spełniać nasze uzasadnione prośby, które mogą powstać podczas dochodzenia w sprawie jakichkolwiek naruszeń.


Żaden pracownik i / lub były pracownik, który obecnie pracuje lub wcześniej pracował w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w Firmie lub z innymi powiązanymi przedsiębiorstwami, nie może stać się klientem którejkolwiek z naszych marek (bezpośrednio lub pośrednio, sam lub z partnerami, podmiotami powiązanymi lub dowolnymi stronami trzecimi) bez naszej pisemnej zgody. W przypadku, gdy mamy powód, aby sądzić, że nasz pracownik i / lub były pracownik handluje za pośrednictwem jednej z marek Firmy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody osobiście i / lub przez osoby trzecie, takie działanie zostaje uznane przez nas za naruszenie. W takich okolicznościach konto lub konta pracownika i / lub byłego pracownika i wszystkie otwarte pozycje są natychmiast zamykane, a wszelkie środki na koncie zostają debetowane.


Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec Ciebie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień zawartych w „Ograniczeniach w korzystaniu z usług” lub w przypadku innego nieuprawnionego korzystania z Usługi, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Korzystanie z systemów komputerowych Firmy bez wyraźnej zgody na mocy niniejszej Umowy stanowi naruszenie Umowy i odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i / lub zamknięcia transakcji, która naszym zdaniem została przeprowadzona z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym „Ograniczeń w korzystaniu z usług”). Nie pomijając powyższego, jeżeli uważamy, że wielokrotnie dokonujesz transakcji z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym „Ograniczeń w korzystaniu”), możemy anulować i / lub zamknąć wszystkie Twoje transakcje.

Materiały serwisowe

Korzystając z usług Firmy, otrzymujesz szeroki zakres informacji, danych i materiałów z różnych źródeł (dalej „Materiały”). Materiały mogą obejmować informacje rynkowe (dalej „informacje rynkowe”), informacje nt. notowań, wiadomości, opinie analityków, dane badawcze, wykresy i inne informacje, dane i materiały, które otrzymaliśmy od osób trzecich (dalej „Materiały stron trzecich”). Firma nie ponosi odpowiedzialności za Materiały stron trzecich. Wszystkie materiały są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, Firma nie daje żadnych gwarancji co do dokładności, terminowości, kompletności i oryginalności jakichkolwiek materiałów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z tych materiałów poza Serwisem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje handlowe podjęte na podstawie dostarczonych Materiałów.


Informacja o stanie rynku nie jest poleceniem do inwestowania. Firma ostrzega, że dostarczamy informacje wyłącznie w celu zapoznania się i wygody korzystania z Serwisu. Możemy umieszczać linki do stron internetowych osób trzecich, które są całkowicie niezależne od nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji umieszczonej na tych stronach. Podkreślamy, że wszystkie materiały (w tym informacje rynkowe i materiały osób trzecich) są dostarczane „jak jest” i przeznaczone wyłącznie do korzystania w ramach Usługi. Nie pomijając powyższego, zdajesz sobie sprawę, że materiały mogą nie w pełni odpowiadać faktycznej sytuacji poza systemem. Na przykład wskazane kursy wymiany walut par walutowych w Usłudze mogą różnić się od rzeczywistego kursu tej pary walutowej. Informacje o stanie rynku mogą szybko stracić aktualność z wielu powodów, w tym na przykład ze względu na zmiany warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Nie zobowiązujemy się do stałej aktualizacji materiałów (w tym informacji rynkowych) i możemy przestać dostarczać dowolną część lub wszystkie materiały w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.


Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, transmitować, publikować, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów, niezgodnych z niniejszą Umową. Wszystkie materiały, w tym materiały i teksty osób trzecich, obrazy graficzne, zdjęcia, muzyka, wideo, oprogramowanie, skrypty, znaki towarowe, znaki usługowe i logo, są chronione prawami autorskimi i prawami własności w ramach prawa w odpowiednich krajach i regionach. Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie publikować, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, nie tworzyć dzieł pochodnych i nie używać w żaden inny sposób całości lub części materiałów z wyjątkiem uzyskania zezwolenia na powyższe działania.

Korzystając z naszych usług i / lub kontynuując inwestowanie na platformie, akceptujesz wszystkie warunki, które Firma wprowadza lub aktualizuje w niniejszej Umowie, publikując odpowiednie zmiany w Witrynie. Za każdym razem, gdy warunki Umowy zostają zmienione, Firma umieszcza odpowiednie informacje na Stronie. Wszystkie poprawki wchodzą w życie w dziesięć dni po ich pierwszym opublikowaniu na Stronie lub po pierwszym użyciu naszej strony internetowej po wprowadzeniu tych zmian (w zależności od tego, co wystąpi wcześniej). Jeśli nie zgadzasz się z tymi zobowiązaniami, zalecamy zaprzestać korzystać z Usługi i niezwłocznie powiadomić nas o tym w formie pisemnej.

Wpłata i wypłata środków


Aby móc zawierać transakcje należy dokonać wpłaty na swoje konto (depozyt). Możesz dokonać wpłaty na swoje konto za pomocą dowolnej formy płatności dostępnej w usłudze Firmy. Wszystkie transakcje mogą zostać dokonane wyłącznie za pomocą walut fiducjarnych. Firma nie obsługuje wpłat i wypłat w formie kryptowalut.


Firma zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmniejszenia listy sposobów płatności według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wpłaty w innej walucie bazowej oprócz dolarów amerykańskich akceptujesz, że z karty mogą zostać pobrane dodatkowe środki w celu pokrycia wydatków i prowizji wynikających z wymiany walut. Płatności kartami płatniczymi są dokonywane za pośrednictwem firm Up Services Ltd., a także OrangePay.


W przypadku dokonania depozytu za pomocą przelewu bankowego możesz użyć tylko jednego konta bankowego, które powinno mieścić się w Twoim kraju zamieszkania i ma być otwarte na Twoje imię i nazwisko. Zobowiązujesz się przesłać do nas oryginalne potwierdzenie SWIFT lub potwierdzenie przelewu, które uznamy za odpowiednie, w celu potwierdzenia, że Twój depozyt został uzupełniony za pośrednictwem przelewu bankowego. Jeżeli nie otrzymamy takiego potwierdzenia, depozyt dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego może zostać zwrócony. W przypadku złożenia depozytu w jakikolwiek inny sposób (w tym za pośrednictwem portfeli elektronicznych, systemów przekazów pieniężnych i internetowych systemów płatności), Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad i przepisów, które uważamy za niezbędne dla takiego depozytu.
Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Firma przyciąga niezależną stronę trzecią lub agenta płatności do dokonania transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że strona trzecia lub agent płatniczy działa na podstawie twoich instrukcji i przekazuje pieniądze w twoim imieniu na rzecz Firmy bez żadnych zobowiązań, ograniczeń i gwarancji. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie masz prawa żądać od osoby trzeciej lub agenta płatności wypłacać fundusze w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek powodów.

Zdajesz sobie sprawę z tego, że strona trzecia lub agent płatności realizują tylko twoje wzajemne rozliczenia z Firmą i żadne usługi finansowe z ich strony nie mogą być oferowane. Zgadzasz się nie używać osób trzecich / agenta płatności ani jego partnerów jako dostawców usług finansowych, tylko jako wiarygodnego sposobu przekazywania środków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po dokonaniu obliczeń nie będzie miał roszczeń wobec osób trzecich lub agentów płatniczych. Środki na koncie mogą ulec zmianie w wyniku dokonanych transakcji. Do dokonywania transakcji zostają użyte środki na twoim koncie. Podczas transakcji środki są pobierane z konta, aby otworzyć pozycję. Po zakończeniu transakcji zysk lub strata zostaną odzwierciedlone na Twoim koncie.


Środki zapisane na Twoim koncie są umieszczane na rachunkach bankowych Firmy w bankach i organizacjach kredytowych zlokalizowanych na terenie Europy i Azji (nie w strefach offshore) i nie mogą być oddzielone od innych środków, w tym naszych własnych funduszy i funduszy innych użytkowników Serwisu. Wyrażasz zgodę na to, że Firma nie płaci odsetek od środków wpłaconych na Twoje konto i jest uprawniona do korzystania z Twoich funduszy w dowolny sposób, dopóki nie zostaną one wycofane przez Ciebie zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku, jeżeli przez 90 dni kalendarzowych na koncie nie występują żadne operacje inwestycyjne, Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 5% salda za utrzymanie konta za każdy miesiąc kalendarzowy, począwszy od 91 dnia. Prowizja jest naliczana do czasu wznowienia aktywności na odpowiednim koncie.


Możesz ubiegać się o wypłatę środków ze swojego konta (dalej „Wypłata”). Firma zastrzega sobie prawo do zrealizowania wypłaty w dowolnej rozsądnej formie według własnego uznania, zgodnie z naszymi zasadami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeśli nie otrzymałeś zgody Firmy na inną metodę, wszelkie wypłaty z twojego konta muszą być dokonywane w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata na konto (tzn. środki wpłacone za pomocą przelewu bankowego mogą zostać wypłacone tylko na to samo konto bankowe, z którego wcześniej dokonano wpłaty). Firma może ustalić limit na kwotę, które możesz wypłacić za okres czasowy. Firma zobowiązuje się wypłacić środki Klienta na jego żądanie, w przypadku rozwiązania Umowy z Klientem. Minimalna kwota wypłaty może wynosić nie mniej niż 50 USD. W przypadku, jeśli Klient przeprowadził mniej niż pięć niezależnych transakcji, przy wypłacie środków zostanie pobrana dodatkowa prowizja w wysokości 5%.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków Klientów Firma może zażądać dodatkowej informacji w celu identyfikacji tożsamości Klienta przed wykonaniem polecenia wypłaty (zgodnie ze standardami regulacyjnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML – Anti Money Laundering) lub firm obsługujących karty bankowe). W takich przypadkach dostarczenie wymaganej dokumentacji jest warunkiem koniecznym do wykonania polecenia wypłaty.


Możemy dokonywać niektórych płatności na karty płatnicze za pośrednictwem firm partnerskich. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które uważamy za niezbędne lub pożądane w celu zapobiegania lub ograniczenia prania pieniędzy, oszustw lub innych działań przestępczych. Możemy według naszego uznania odmówić rozpatrzenia wniosku o wypłatę środków lub wprowadzić ograniczenie na wypłatę środków z konta Klienta w przypadku podejrzenia naruszeń przez Klienta warunków niniejszej Umowy.
Zgadzasz się pokryć wszystkie opłaty, w tym prowizje za wymianę walut i dokonanie przelewu bankowego. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za wszelkie wydatki, które ponosimy w wyniku korzystania przez Ciebie z Usługi.


Klient zgadza się do zapłaty opłat maklerskich, spreadów, prowizji za przeniesienie dźwigni na następny dzień, opłat manipulacyjnych i / lub innych opłat i prowizji, przewidzianych przez strukturę Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany struktury i wysokości opłat według naszego uznania i bez dodatkowych powiadomień ze skutkiem natychmiastowym. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszystkich podatków, podatków akcyzowych i innych opłat, które muszą zostać pokryte w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi.


Ponosisz pełną odpowiedzialność za rozliczenie i zapłatę wszystkich podatków przewidzianych przez kraj, którego jesteś rezydentem, i które w taki lub inny sposób wynikają z twoich transakcji inwestycyjnych przy użyciu Serwisu. Nie rezygnując z faktu, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za spłatę wszystkich płatności podatkowych, zgadzasz się, że w przypadku przyznania dodatkowych opłat ze strony określonej jurysdykcji, Firma może odliczyć podatek od kwot wynikających z Twojej działalności. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania kwot takich podatków i naliczenia opłat za podatki, do których można stosować niniejszą klauzulę. Po utworzeniu konta i przed przetworzeniem wniosku o wypłatę możemy poprosić o wypełnienie niektórych dokumentów podatkowych. Wszystkie środki na koncie mogą zostać zatrzymane, dopóki te dokumenty nie zostaną wypełnione i dostarczone z powrotem Firmie. Jeżeli Firma nie otrzyma dokumentów w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu ich przekazania Klientowi, możemy tymczasowo zawiesić dostęp do Usługi do momentu dostarczenia tych dokumentów; lub całkowicie odmówić współpracy z Klientem.
Ponosisz pełną odpowiedzialność za prawidłowość wpisywania danych Twoich instytucji finansowych i zobowiązujesz się do powiadomienia nas o zmianach w tych danych. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za płatności (płynące zarówno z naszej strony, jak i z Twojej) dokonane przy użyciu nieprawidłowych rekwizytów, które powstały w wyniku podania nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji.


Jeżeli na Twoje konto trafiły pieniądze (jako depozyt lub w wyniku transakcji), a później okaże się, że jakakolwiek część tych środków została otrzymana w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, możemy wycofać te środki z Twojego konta wraz ze wszelkimi powiązanymi opłatami. Ewentualnie możemy wystawić fakturę na kwotę, którą jesteś zobowiązany zapłacić w ciągu nie więcej niż dwóch (2) dni roboczych od daty jej wystawienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym strat wynikających transakcji) jesteś zobowiązany do zapłaty kwoty, przekraczającej saldo na Twoim koncie, możemy wystawić fakturę na tę kwotę i jesteś zobowiązany do jej zapłaty w ciągu nie więcej niż dwóch (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury. Jeśli ustalimy lub będziemy mieli powody, by myśleć, że korzystasz z Serwisu z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy (w tym „Ograniczeń w korzystaniu z usług”), możemy, według naszego uznania, zaprzestać nadania dostępu do usług Firmy i zatrzymać wszystkie środki na Twoim koncie, w tym depozyt, a także zyski, bonusy i inne fundusze, które pojawiły się na koncie w wyniku transakcji.

Promocje i bonusy


Firma oferuje zarówno nowym, jak i obecnym Klientom różne bonusy oraz możliwość wzięcia udziału w promocjach.
Możliwość wzięcia udziału w promocjach i otrzymania bonusów są przywilejami Klientów, a Firma może odmówić ich przyznania według własnego uznania. Warunki przyznawania bonusów i uczestnictwa w promocjach są określone w tej sekcji, a także dostępne na stronie internetowej Firmy. W niektórych przypadkach Firma ma prawo udzielać bonusów Klientom na warunkach ustalanych indywidualnie. Firma od czasu do czasu może zaoferować ekskluzywne bonusy dla wybranych Klientów VIP.
Bonusy są przyznawane po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta.
Rodzaje bonusów:
a) Bonus doładowania.
Ten bonus jest zapewniany przez Firmę, gdy Klient wpłaca środki na swoje konto. Wysokość bonusu jest ustalana przez Firmę jako procent kwoty wpłaconej przez Klienta.
Określony bonus podlega obrotowi na następujących warunkach:
• W przypadku otrzymania bonusu do 10 000 USD – wolumen obrotu musi osiągnąć 10 000 000 USD za każdy 1000 USD środków bonusowych;
• W przypadku otrzymania bonusu od 10 000 USD do 30 000 USD wolumen obrotu musi osiągnąć 20 000 000 USD za każdy 1000 USD środków bonusowych;
• W przypadku otrzymania bonusu w wysokości ponad 30 000 USD men obrotu musi osiągnąć 30 000 000 USD za każdy 1000 USD środków bonusowych;
Jeśli Klient posiada co najmniej dwa konta w Firmie, wolumen obrotu dla każdego z nich jest osiągany osobno, w oparciu o kwotę bonusu przyznanego na każde konto i liczbę transakcji.
Wypłata środków bonusowych i zysk z transakcji przeprowadzonych przy użyciu tych bonusów nie jest możliwa, dopóki nie zostanie osiągnięty wymagany obrót na koncie handlowym. Jeśli Klient otrzymał kilka bonusów, wypłata środków bonusowych i dochodów z transakcji dokonanych za pośrednictwem tych bonusów nie jest możliwa, dopóki nie zostanie osiągnięty wymagany wolumen obrotu. Podczas wypracowania bonusu transakcje, które zostały otwarte w sposób mieszany, transakcje skalpowania oraz transakcje trwające trzy minuty lub mniej nie są uwzględnianie.
Firma ma prawo do wycofania środków bonusowych, a także wszystkich zysków na koncie Klienta uzyskanych za pomocą środków bonusowych bez uprzedniego powiadomienia Klienta i bez jego zgody na to w przypadku, jeżeli w ciągu powyżej trzech miesięcy od momentu przyznania bonusów:
– nie zaobserwowano żadnej aktywności na koncie inwestycyjnym Klienta;
– bieżące saldo na koncie Klienta (z uwzględnieniem otwartych pozycji) nie przekracza kwoty bonusu otrzymanego od Firmy.
W przypadku podejrzenia oszustwa związanego z wykonaniem obrotu lub wykorzystaniem bonusu wynik inwestycyjny może zostać skorygowany. Do momentu osiągnięcia wymaganego obrotu wypłata środków bonusowych i dochód otrzymany z ich pomocą nie jest możliwa. Po osiągnięciu wymaganego wolumenu obrotu saldo konta wraz z depozytem, bonusami i zyskiem może zostać wypłacone bez ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych dla osiągnięcia wymaganego obrotu. Jeżeli Klient wypłaca środki z konta przed spełnieniem wymaganego obrotu, wszystkie otwarte pozycje na koncie Klienta zostają zamknięte, a saldo Klienta zostaje ponownie obliczane według następującego wzoru: Saldo środków na koncie klienta = bieżące saldo – kwota przyznanego bonusu – całkowity dochód otrzymany przez klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu aktywacji bonusu (brany jest pod uwagę tylko dodatni dochód całkowity).
Jeżeli w trakcie korzystania z bonusu saldo Klienta okaże się mniejsze niż kwota przyznanego bonusu, Klient będzie mógł wypłacić środki dopiero po kompletnym wypracowaniu bonusu. Warunki wypracowania są określone w niniejszej Umowie.

b) Awans


Ten bonus jest zapewniany przez Firmę po uprzednim ustaleniu z Klientem przed uzupełnieniem konta, ale pod warunkiem późniejszego uzupełnienia konta. Udzielając tego bonusu, Firma i Klient uzgadniają:
• Wysokość bonusu;
• Okres, w którym Klient zobowiązuje się uzupełnić konto handlowe (jeżeli Firma nie uzgodniła z Klientem okresu, domyślnie wynosi on 7 dni kalendarzowych);
• Kwotę, na którą Klient musi uzupełnić swoje konto.


Jeżeli klient nie wpłaci środków w uzgodnionym terminie, Firma ma prawo wycofać przyznany Awans, a także wszystkie zyski, które zostały otrzymane od momentu przyznania Awansu do wycofania środków bonusowych przez Firmę.
Konto Klienta zostaje zablokowane do momentu wpłacenia uzgodnionej kwoty przez Klienta lub wycofania bonusu przez Firmę. Warunki wypracowania Awansu są podobne do warunków wypracowania Bonusu doładowania. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub anulowania programu bonusowego i promocji w dowolnym momencie.
Warunki promocji przeprowadzanych przez Firmę oraz zasady uczestnictwa w promocjach ustalane są przez Firmę i przekazywane Klientom. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w przypadku przyznania Klientowi środków bonusowych, warunki obrotu tych środków oraz warunki wypłaty są takie same, jak w przypadku Bonusu doładowania.

Polityka ochrony danych osobowych

Firma przestrzega korporacyjnej polityki ochrony danych osobowych; Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się z tym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie odpowiednich poprawek na Stronie Firmy bez specjalnego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich poprawek, Klient akceptuje je niezależnie od tego, czy zapoznał się z nimi.


Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego / jej danych osobowych, a także na transgraniczny transfer danych poza teren stałego miejsca zamieszkania Klienta. Przetwarzanie danych osobowych powinno być postrzegane jako działania / operacje Firmy z danymi osobistymi, w tym gromadzenie, systematyzacja, przechowywanie, wyjaśnianie / aktualizacja / modyfikacja, użytkowanie, dystrybucja (w tym transfer), depersonalizacja, blokowanie i niszczenie wszelkich danych osobowych oraz prawo do publikowania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest nadawana przez Klienta z własnej, nieprzymuszonej woli i w jego interesie. Poniższe informacje są uważane za publicznie dostępne: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce stałego zamieszkania i inne informacje związane weryfikacją podmiotu danych osobowych. Klient rozumie istotę działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i potrzebę ich realizacji oraz wie, że może w dowolnej chwili odmówić przetwarzania tych danych. Zgoda wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Klienta niniejszej Umowy i działa do momentu, gdy zostaje ona rozwiązana.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną i wiadomości SMS

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Firmy poprzez e-mail, w formie połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS na numer telefonu, który podałeś do kontaktu. Możesz w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji, wysyłając odpowiedni list na adres mailowy: [email protected] lub kontaktując się z menedżerem konta

Nagrywanie rozmów

Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a pracownikami Firmy mogą zostać nagrane bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik jest świadom, że nagrania te mogą zostać wykorzystane jako dowód w przypadku jakichkolwiek sporów i nieporozumień.

Ostrzeżenie o ryzyku

Użytkownik rozumie, że korzysta z usług Firmy i zawiera transakcje na własne ryzyko. Nie pomijając powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Usługi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, jak podano w sekcji „Ostrzeżeniu o ryzyku”, która jest częścią niniejszej Umowy. Twoja zgoda i akceptacja warunków Umowy automatycznie oznacza akceptację niniejszego Ostrzeżenia o ryzyku i wszystkich jego warunków. Zdajesz sobie sprawę, że inwestowanie na rynku walutowym wiąże się z ryzykiem utraty środków. Prosimy przed korzystaniem z usług Firmy w sposób odpowiedzialny ocenić, czy wskazane ryzyka są do przyjęcia dla Ciebie.
Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz, że przeanalizowałeś powyższe informacje, oceniłeś możliwe konsekwencje swoich działań oraz w pełni akceptujesz te ryzyka.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, nieumyślne, nieprzewidywalne, sądowe, lub innego rodzaju straty wynikające z korzystania z Usługi i Materiałów Firmy, niezależnie od tego, czy straty te są skutkiem:


Twoich działań, niepoprawnego korzystania lub niemożności korzystania z usług Firmy;


Wszelkich decyzji podjętych przez Ciebie i dotyczących wykonania operacji i wszelkich powodów, wskutek których decyzje te zostały podjęte;
Przypadkowych lub celowych zawieszeń lub przerw w pracy Serwisu Firmy, jego modyfikacji lub zmiany.


Firma nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania przez Klienta z usług, produktów i informacji stron trzecich, prezentowanych lub reklamowanych na Stronie Firmy. Jeśli uczestniczysz w postępowaniu ze stroną trzecią, zwalniasz Firmę i jej pracowników od wymagań, roszczeń i strat (rzeczywistych i przewidywanych strat pośrednich) dowolnego rodzaju lub znanych lub nieznanych, przewidywanych lub nieoczekiwanych, nazwanych lub nienazwanych, wynikających z tego postępowania. W pełni zgadzasz się, że korzystasz z usług Firmy wyłącznie według własnego uznania i samodzielnie oceniasz ryzyko. Serwis jest dostępny dla Klienta w bieżącej formie, bez żadnych gwarancji i warunków, zarówno jawnych, jak i domyślnych. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają pewnych ograniczeń odpowiedzialności lub zrzeczenia się gwarancji przewidzianych w niniejszej Umowie. W takich przypadkach Firma działa zgodnie z wymogami ustawowymi i wykonawczymi takich jurysdykcji.

Rozwiązywanie konfliktów

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory lub sytuacje niepodlegające regulacjom niniejszej Umowy muszą zostać rozwiązane przez kierownictwo Firmy w sposób, który uważa się za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w legal, St. Vincent and Grenadines.


Użytkownik zgadza się również, że jakiekolwiek roszczenie lub postępowanie wszczęte na mocy niniejszej Umowy, może być przeprowadzone z Twoim udziałem poprzez e-mail, osobiście, listem poleconym, z lub bez powiadomienia odbiorcy o dostarczaniu oraz z powiadomieniem nadawcy o dostarczeniu, lub za pomocą firmy Federal Express i/ lub innych usług kurierskich, z tym samym skutkiem, jak gdybyś był obecny w legal, St. Vincent and Grenadines. Poniżej rezygnujesz:

 • z roszczeń dotyczących jurysdykcji;
 • ochrony w postaci braku osobistej jurysdykcji w odniesieniu do powyższego.

Jeśli masz jakiekolwiek roszczenia wobec Firmy, przed rozpoczęciem podejmowania kroków prawnych jesteś zobowiązany, przede wszystkim, powiadomić nas o tym, szczegółowo opisując istotę problemu w liście, który ma zostać wysłany pod adres e-mail [email protected] Następnie musisz dać nam rozsądną ilość czasu, abyśmy mogli zareagować i zapoznać się z Twoją reklamacją. Firma zobowiązuje się do zareagowania w okresie nieprzekraczającym sześćdziesięciu (60) dni.
Dowolna oficjalna korespondencja skierowana do Firmy ma zostać przesłana na adres e-mail [email protected]

Przepisy końcowe

Niniejsza Umowa oraz fakt, że korzystasz z usług Firmy, nie zakłada istnienia partnerstwa, wspólnego przedsiębiorstwa, agencji, franczyzy, biura sprzedaży lub stosunku pracy między Tobą a Firmą. Żaden z punktów niniejszej Umowy nie zakłada przeniesienia praw ani odszkodowań na rzecz osób trzecich.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy (w tym wszelkich dokumentów, które zawiera lub o których wspomina niniejsza Umowa) w dowolnym momencie z obowiązkiem opublikowania zmian na Stronie. Przyjmujesz do wiadomości, że kontynuując korzystanie z Usługi po wprowadzeniu tych zmian, automatycznie je akceptujesz, niezależnie od tego, czy zapoznałeś się z nimi. Niniejsza Umowa w najbardziej aktualnej wersji (w tym wszelkie dokumenty, o których wspomina lub które zawiera) jest Umową między Tobą a Firmą, a wszelkie poprzednie umowy między Tobą a Firmą zostają uznane za nieważne. Jeżeli Firma nie używa któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to zrzeczenia się praw lub obowiązków zawartych w niniejszej Umowie.


Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, zostaje zastąpiona ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do istoty pierwotnego postanowienia, a pozostałe punkty Umowy nadal obowiązują. Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę (w tym wszelkie dokumenty, o których wspomina lub które zawiera), zgadzasz się ze wszystkimi jej postanowieniami. Potwierdzasz, że z własnej woli oceniłeś atrakcyjność tej Umowy i nie opierasz się o żadne prezentacje, gwarancje lub zatwierdzenia, inne niż określone w niniejszej Umowie.


Niniejsza Umowa nie przewiduje przeniesienia przez Ciebie praw lub sublicencjowanie, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano pisemną zgodę od Firmy, ale pozwala nam przekazywać lub przenosić nasze prawa bez ograniczeń. Możemy odsprzedawać, przenosić lub przekazywać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez ograniczeń i bez powiadomienia lub Twojej zgody na to.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za uzasadnione opóźnienie lub niemożliwość wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy ze względu na zjawiska naturalne (klęski żywiołowe), akty terrorystyczne, strajki, embargo, pożary, wojny i inne przyczyny, które wykraczają poza naszą kontrolę (dalej Siła wyższa). W przypadku wystąpienia Siły wyższej możemy, według naszego uznania, zatrzymać lub zawiesić Usługę i / lub anulować, zamknąć wszystkie otwarte transakcje i / lub wycofać je. Tytuły rozdziałów zawarte w niniejszej Umowie są podane wyłącznie dla wygody i nie mają żadnej mocy prawnej. W formie, w jakiej jest stosowany w Umowie, termin „w tym” ma charakter przykładowy, a nie ograniczający. W przypadku, jeśli Umowa (w tym wszelkie dokumenty, o których wspomina lub które zawiera) zostanie przetłumaczona i dostarczona w języku innym niż angielski, wersja Umowy w języku angielskim będzie miała pierwszeństwo w przypadku konfliktów. Korzystanie z Serwisu jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym dokumenty, o których wspomina) oraz technicznymi możliwościami Serwisu.
Niniejsza Umowa obejmuje również następujące załączniki:
• Ostrzeżenie o ryzyku
• Politykę prywatności
• Warunki handlowe
oraz inne informacje związane z warunkami handlu publikowane na Stronie internetowej Firmy. Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Firmą a klientem w legal, St. Vincent and Grenadines. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej akceptacji przez Klienta (w tym dokumenty, o których mowa w tekście). Klient akceptuje niniejszą Umowę, rejestrując się na Stronie internetowej Firmy i otwierając konto handlowe.

Błąd
Wiadomość: