Indeks FTSE 100 – aktualny kurs

Zależność między brytyjskim indeksem FTSE 100 a funtem szterlingiem jest dość pogłębiona. 13% FTSE stanowią spółki naftowe, które handlują wyłącznie w dolarach. Dlatego na indeks mają również duży wpływ ceny ropy.

Ze względu na to, że Wielka Brytania ma wkrótce opuścić Unię Europejską w dniu 31 października 2019 roku, sytuacja jest niestabilna i istnieją obawy dotyczące korelacji między FTSE 100 a GBP.

Historycznie, gdy wartość GBP spada, spółki uwzględnione w FTSE 100 zyskują na wartości. Na przykład po referendum w UE w 2016 roku indeks FTSE dodał 10%, a GBP stracił 12% w stosunku do USD.

W wyniku referendum, akcje GlaxoSmithKline, spółki wchodzącej w skład FTSE 100, wzrosły o prawie 20% wobec deprecjacji GBP. Ważną rzeczą jest również to, że GSK zarabia ponad 90% swoich przychodów poza Wielką Brytanią. Firmy, które generują większość przychodów poza krajem, wykazują silniejszą korelację podczas obniżki funta. W końcu firmy te zarabiają w USD, które później z powrotem wymieniają na walutę krajową.

Skutki zysków z kursu walutowego stają się ostatecznie korzystne dla odpowiedniego przedsiębiorstwa. Rentowność firm rośnie, a wraz z nią rośnie cena akcji.

Pomimo faktu, że zyski i straty zwykle kompensują się w ciągu roku, po referendum doszło do stałej słabości funta. Oznacza to, że eksporterzy FTSE 100 odnotowywali znaczny wzrost kursu wymiany przez co najmniej dwa lata.

Jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii zdąży poprawić swój stan po Brexicie, pesymizm co do funta prawdopodobnie spadnie. W krótkim okresie wartość funta prawdopodobnie wzrośnie.

Powinno to ostatecznie obniżyć rentowność eksporterów netto FTSE 100, którzy stanowią około 70% indeksu, ponieważ będą musieli ponieść straty kursowe ze względu na wzmocnienie GBP. W przyszłości może to prowadzić do spadku indeksu FTSE 100.

Zasadniczo ta korelacja może być nieprzyjemnym przypomnieniem dla inwestorów, że klasy aktywów nie zawsze działają pozytywnie razem.

Główne informacje o indeksie FTSE 100

FTSE 100 jest notowany na giełdzie w Londynie. Indeks obejmuje akcje 100 dużych brytyjskich spółek wycenianych według wartości godziwej. Jest postrzegany jako wskaźnik dobrobytu dla przedsiębiorstw podlegających prawu brytyjskiemu. Firmy FTSE 100 stanowią około 81% całkowitej kapitalizacji rynkowej giełdy londyńskiej. Inne powiązane indeksy to: FTSE 250, FTSE 350, FTSE SmallCap i Allshare FTSE, który łączy FTSE 100, FTSE 250 i FTSE SmallCap. Całkowita wartość rynkowa spółek indeksowych Grupy FTSE jest obliczana poprzez pomnożenie ceny akcji spółki przez całkowitą liczbę wyemitowanych przez nią akcji. Firmy przestrzegają szeregu wymagań ustalonych przez grupę FTSE i mają pełny wykaz na LSE.

FTSE jest najczęściej notowanym wskaźnikiem giełdowym na rynku brytyjskim, który jest obliczany przez grupę FTSE. Grupa FTSE zarządza 250 tys. indeksów. W 2015 roku grupa została trzecim globalnym dostawcą wskaźników przychodów. Klientami FTSE Group są zarówno aktywni, jak i pasywni zarządzający funduszami, konsultanci, właściciele aktywów, detaliści i dostawcy danych finansowych. Produkty FTSE są używane przez uczestników rynku na całym świecie do analizy inwestycji, oceny wyników, alokacji aktywów i zabezpieczeń.

Błąd
Wiadomość: