Akcje Banque Saudi Fransi – kurs I wykresy

SaudiInvBank
SaudiInvBank
15.83 USD (-0.039999999999999)

Zmniejszenie zysków lub stały wzrost?

W ostatnich latach BSF podejmował stałe kroki w kierunku zrównoważonego wzrostu, co wyraźnie wskazywało by na pozycję lidera wśród innych banków w Arabii Saudyjskiej. Niemniej jednak raport śródroczny za drugą połowę 2019 roku pokazuje spadek zysku netto o 4,39%, co stanowi 804 mln SAR. Bank wiąże spadek zysków ze spadkiem rezerw.

Jednak w raporcie za I kwartał 2019 roku wskaźniki wykazują wzrost zysku o 1,26%. Zysk netto pożyczkodawcy wzrósł do 1,13 mld SAR. Przedstawiciele BSF wiążą wzrost z obniżeniem kosztów operacyjnych na tle niższych płac i wydatków. Interesujący jest również fakt, że wzrosły również całkowite przychody w trzymiesięcznym okresie 2019 roku o 8,28%, czyli do 1,86 mld SAR.

Wracając do strat, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku zysk spadł o 9,04% do 1,72 mld SAR. Do końca czerwca 2019 roku aktywa spadły o 1,26% w ujęciu rocznym do 186,5 mld SAR.

Zasadniczo wynika to z presji spowodowanej obniżeniem ceny ropy naftowej i spowolnieniem wzrostu gospodarczego w regionie, chociaż wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pomógł regionalnym kredytodawcom zwiększyć przychody odsetkowe z pożyczek w 2018 roku.

Mimo pewnych trudności związanych z warunkami gospodarczymi w Arabii Saudyjskiej, perspektywy dla wskaźników dochodu sektora bankowego można nazwać optymistycznymi.

Błąd
Wiadomość: